Lokalizacja produkcji budowlano-montażowej

Lokalizacja produkcji budowlano-montażowej jest zmienna, bowiem po wykonaniu zadania, tj. po oddaniu obiektu lub zespołu obiektów do eksploatacji, załoga budowlano-montażowa przenosi się razem z urządzeniami i sprzętem na inny plac budowy.

– 4. Produkcja przemysłowa wykonywana jest zazwyczaj w zamkniętych pomieszczeniach. Nie zależy ona od warunków atmosferycznych i można ją prowadzić przez cały rok. Produkcja budowlana zależy w dużym stopniu od warunków atmosferycznych, w związku z czym jej realizacja ma przebieg sezonowy.

W budownictwie uprzemysłowionym można się w pewnym stopniu uniezależnić od warunków atmosferycznych, co jednakże nie oznacza pełnego wyeliminowania sezonowości.

– 5. Produkcja przemysłowa wykonywana jest w mniejszych lub większych seriach i ma na ogół powtarzalny charakter. Stosuje się w niej elementy znormalizowane, standardowe. W budownictwie istotną rolę odgrywa jeszcze produkcja typu unikalnego. Szersze wprowadzenie typizacji zarówno elementów, jak i całych obiektów, natrafia na trudne do pokonania opory, głównie na skutek niewłaściwie stosowanych bodźców, przede wszystkim na odcinku projektowania.

– 6. W produkcji przemysłowej obrobione elementy przekazywane są do stanowiska roboczego. W budownictwie robotnik wyposażony w sprzęt musi podejść do obiektu, który nie zmienia swego położenia.

– 7. W produkcji przemysłowej maszyny i urządzenia produk cyjne zamontowane są na stałe. W budownictwie sprzęt jest ruchomy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>