Lokalizacja szczegółowa

Punktem wyjścia jest tutaj dążność do obniżenia kosztów danej inwestycji przez wykorzystanie istniejącego uzbrojenia terenu. Przyjęcie danej lokalizacji szczegółowej może czasem być równoznaczne z koniecznością dokonania wyburzeń i dostarczenia mieszkań zastępczych. Należy wówczas przeprowadzić analizę ekonomiczną lokalizacji i rozważyć możliwość jej zmiany.

Rozróżniamy wstępne i ostateczne ustalenie lokalizacji szczegółowej obiektów inwestycyjnych. Wstępne ustalenie lokalizacji szczegółowej dokonywane jest w toku sporządzania założeń projektu. Dokument stwierdzający jej ustalenie wchodzi w skład założeń projektu.

Ostateczne ustalenie lokalizacji szczegółowej dokonywane jest w pierwszej fazie sporządzania projektu wstępnego. Dokument stwierdzający jej ustalenie wchodzi w skład projektu wstępnego.

Przed zaprojektowaniem lokalizacji szczegółowej inwestor powinien zwrócić się do wydziału budownictwa, urbanistyki i architektury prezydium wojewódzkiej rady narodowej celem uzyskania informacji co do możliwości lokalizacyjnych (co związane jest z problemem przestrzennego zagospodarowania osiedla).

Mając ustaloną lokalizację ogólną i szczegółową inwestor przystępuje do opracowania i skompletowania dokumentacji prawnej. Dokumentacja prawna to zbiór dokumentów:

– 1) ustalających stosunek prawny inwestora do inwestowanego obiektu lub terenu,

– 2) stwierdzających prawo inwestora do podjęcia zaplanowanych robót inwestycyjnych na danym terenie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>