Powodzenie budownictwa uprzemysłowionego

O powodzeniu budownictwa uprzemysłowionego jako formy postępu technicznego zadecyduje w zasadniczy sposób postęp organizacyjny. Czynnik organizacyjny warunkuje w sposób jednoznaczny efektywność ekonomiczną budownictwa uprzemysłowionego. Możliwość wprowadzania zmian organizacyjnych bezpośrednio przez same przedsiębiorstwa budowlano-montażowe jest jednak w pewnym stopniu ograniczona. Rozwijanie budownictwa uprzemysłowionego wymaga w coraz większym stopniu decyzji ze strony zjednoczenia, a jeszcze bardziej ministerstwa, chodzi tu bowiem o kreowanie dalszych odpowiednio wielkich i odpowiednio zlokalizowanych wytwórni (fabryk) elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych oraz o zaopatrzenie placów budowy w odpowiedni sprzęt i środki transportowe. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa wykonawczego efektywność budownictwa uprzemysłowionego zależy w dużej mierze od przygotowania organizacyjnego jednostek nadrzędnych (ministerstwo i zjednoczenie) oraz kooperantów i projektantów (biura projektowe). Istnieje zatem taki układ organi zacyjny, że przedsiębiorstwo wykonawcze ponosi ryzyko wynikające z niedociągnięć w pracy ogniw nadrzędnych lub kooperujących. Jeśli np. projektant nie przeprowadził dostatecznie wnikliwej analizy i zalecił zastosowanie nieodpowiedniego materiału spoinowego, to za powstałe w związku z tym straty odpowiada przedsiębiorstwo budowlano-montażowe.

Trzeba podkreślić, że projektant postulujący zastosowanie usprawnień technicznych czy technologicznych musi jeszcze podać, przy jakich założeniach organizacyjnych realne jest osiągnięcie danej formy postępu technicznego. Konieczne jest jednak konsekwentne realizowanie tych założeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>