PRZECIĘTNE KOSZTY JEDNOSTKOWE BUDYNKÓW W LATACH 1964 I 1965

Wyszczególnienie Materiały Koszty zakupu Robocizna bezpośre dnia Sprzęt Trans port Koszty ogólne Razem w zł za m

Technologia: tradycyjna 1 114 200 282 78 84 327 2 082 monolityczna 916 134 254 60 19 260 1643 wielkoblokowa 1 030 168 233 90 19 251 1 791 wielkopłytowa 1 113 161 196 40 16 213 1 739

Na podstawie tablicy 4 można stwierdzić, że najtańsza jest metoda monolityczna. Dalej idą kolejno: wielkopłytowa, wiel- koblokowa i tradycyjna. Koszty materiałowe w metodzie tradycyjnej i wielkopłytowej kształtują się na jednym poziomie (1114 i 1113 zł). Prawidłowo w ogólnych tendencjach kształtują się koszty robocizny bezpośredniej, malejące wraz ze wzrostem uprzemysłowienia.

W analizowanych obiektach wystąpiły jednak we wszystkich metodach znaczne różnice indywidualne, świadczące o tym, że osiągane wyniki są w dużej mierze również skutkiem warunków organizacyjnych budowy, a nie tylko stosowanej technologii.

Koszty sprzętu wykazują wahania zarówno pomiędzy metodami, jak i w ramach metod pomiędzy poszczególnymi obiektami. Przy zastosowaniu metody tradycyjnej koszt jednostkowy wynosi 78 zł/m2, przy czym koszty krańcowe wynoszą 50 zł i 122 zł. Duże rozpiętości wystąpiły również przy zastosowaniu pozostałych metod. Brak wyraźnych prawidłowości skłania do wniosku, że koszty sprzętu zależą przede wszystkim od stopnia jego racjonalnego wykorzystania, zapewnienia ciągłości pracy, przygotowania frontu robót itp. czynników o charakterze organizacyjnym.

Zwiększenie wymiarów elementów prefabrykowanych i wprowadzanie bezawaryjnego ich transportu może się niewątpliwie przyczynić do stopniowego wypierania budownictwa wielko- blokowego, które w takich warunkach będzie się stawało mniej efektywne od budownictwa wielkopłytowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>