Stosowana technologia

— wyposażenie w środki trwałe,

— zasięg terenowy,

— pojemność portfelu zleceń,

— pojemność organizacyjna.

Rodzaje nadzoru

Realizacja inwestycji wymaga nadzoru. Celem nadzoru jest ustalenie, czy realizacja inwestycji przebiega zgodnie z doku- mentaeją projektowo-kosztorysową oraz czy jakość wykonywanych robót jest zgodna z założeniami. Nadzór nad budową sprawuje pięć organów (każdy w swoim zakresie), a mianowicie:

– 1) kierownictwo przedsiębiorstwa budowlano-montażowego,

– 2) państwowy nadzór budowlany,

– 3) inspektor nadzoru (z ramienia inwestora),

– 4) projektant (nadzór autorski),

– 5) bank finansujący inwestycję.

Nadzór ze strony kierownictwa przedsiębiorstwa spełniają: naczelny inżynier, inspektorzy, szef działu produkcji, inżynier do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i inni.

Nad realizacją procesu budowlanego czuwają również władze państwowe. Zgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa budowlanego naczelnymi organami państwowego nadzoru budowlanego są:

– a) dla budownictwa powszechnego — Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,

– b) dla budownictwa specjalnego — ministrowie właściwych resortów gospodarczych (o ile w resortach tych istnieją wydzielone przedsiębiorstwa budowlano-montażowe o charakterze specjalistycznym). Terenowymi organami państwowego nadzoru budowlanego są:

– a) dla budownictwa powszechnego — organy do spraw nadzoru budowlanego (są to zazwyczaj wydziały budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych danego szczebla),

– b) dla budownictwa specjalnego — właściwe organy, określone w przepisach lub powołane przez Radę Ministrów.

Budownictwo przemysłowe podlega terenowym władzom budowlanym tylko w zakresie planowania i lokalizacji, co jest uzasadnione specyfiką tego typu budownictwa.

Na terenach kolejowych nadzór budowlany nad budownictwem powszechnym sprawuje minister budownictwa w porozumieniu z ministrem komunikacji, a nad budownictwem specjalnym — terenowe organy nadzoru budowlanego w porozumieniu z organami nadzoru podległymi ministrowi komunikacji. Za pierwsze instancje państwowego nadzoru budowlanego uznaje się:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>