Różne przedsiębiorstwa oraz ich praca

— instalacyjnosanitarne,

— elewacyjne,

elektrotechniczne,

— elektromontażowe,

— montażowe (dla konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń),

— budownictwa lądowego i wodnego itd.

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe podległe innym resortom gospodarczym

Oprócz przedsiębiorstw budowlano-montażowych podlegających resortowi budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych istnieją jeszcze przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w budownictwie i montażu urządzeń obiektów należących do danej gałęzi przemysłu. Do utworzenia tych przedsiębiorstw przyczyniło się to, że przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego nie zawsze dysponują odpowiednio wyspecjalizowaną kadrą techniczną i urządzeniami potrzebnymi do wykonania robót specjalistycznych.

Państwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe podlegające Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wykonują około 50°/o planu inwestycji budowlanych. Resztę zadań wykonują przedsiębiorstwa należące do pozostałych ministerstw prowadzących działalność budowlaną (np. do Ministerstwa Przemysłu Chemicznego, Ministerstwa Górnictwa, Ministerstwa Komunikacji, Ministerstwa Gospodarki Komunalnej), przedsiębiorstwa terenowe podlegające nadzorowi rad narodowych oraz spółdzielnie budowlane.

W znaczeniu gospodarczym przedsiębiorstwa budowlano-montażowe są podstawowymi jednostkami zajmującymi się realizacją inwestycji, a w znaczeniu prawnym — wyodrębnionymi jednostkami prawa publicznego powołanymi do tego, by wykonywać konkretne zadania w zakresie budownictwa. Dysponują one środkami trwałymi i obrotowymi wyodrębnionymi z funduszów ogólnospołecznych, pokrywając swoje wydatki z własnych przychodów. W związku z tym wszelkie przedsięwzięcia przedsiębiorstwa winny być oparte na rachunku ekonomicznym, który zapewnia możność przekonania się o tym, czy efekty produkcyjne będą przewyższały nakłady (koszty). Dotyczy to również wprowadzania nowej techniki lub technologii.

Jednym z istotnych czynników warunkujących opłacalność produkcji jest właściwa wielkość przedsiębiorstwa i stopień wykorzystania jego zdolności produkcyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>