Statyka budowli i nauka o wytrzymałości materiałów

W elementach konstrukcyjnych budowli występują jednak również siły wewnętrzne. Mamy zatem do czynienia z wewnętrznymi naprężeniami materiałów, wywołanymi działaniem sił i momentów zewnętrznych. Naprężenia te mogą doprowadzić do powstawania odkształceń, a nawet zniszczeń. Tymi zagadnieniami zajmuje się oddzielna Tiauka o wytrzymałości materiałów.

Statyka budowli i nauka o wytrzymałości materiałów uzupełniają się wzajemnie i stanowią podstawę projektowania konstrukcji budowlanych, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa. Obie te nauki łącznie objęte są nazwą mechanika budowli.

Zadania z dziedziny statyki budowli można rozwiązywać metodą rachunkową (analityczną) i graficzną (statyka graficzna) lub za pomocą kombinacji tych dwóch metod.

Siła jest, jak wiadomo, iloczynem masy i przyspieszenia. W statyce budowli mamy najczęściej do czynienia z siłą ciężkości (którą wyrażamy w kilogramach lub tonach), gdyż przyspieszenie ziemskie możemy praktycznie uznać za stałe, a siłę ciężkości — za proporcjonalną do masy ciała.

Siły dzielimy na czynne i bierne. Czynną jest również siła ciężkości, gdyż wywołuje ruch (przykładem może być tutaj upadek jabłka z drzewa na ziemię). Za bierne uważamy siły występujące dopiero pod wpływem działania siły czynnej. Jeżeli sile czynnej, wywołującej akcję, przeciwstawia się siła bierna o równej wielkości, czyli reakcja, to następuje stan rów- nowagi, czyli bezruchu. Tak więc przykładem reakcji jest siła naszej ręki, na której położyliśmy jabłko, uniemożliwiając jego dalsze spadanie pod wpływem grawitacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>