Wzmacnianie roli zjednoczeń

Podstawą zaliczenia przedsiębiorstw do danego zjednoczenia powinny być więzy ekonomiczno-technologiczne i kryteria racjonalności ekonomiczno-organizacyjnej.

Wzmacnianie roli zjednoczeń powinno się przyczynić do ograniczenia operatywnych funkcji ministerstwa na rzecz funkcji koordynacyjno-analitycznych i na rzecz doskonalenia sposobów ekonomicznego oddziaływania na zjednoczenia i przedsiębiorstwa. Zjednoczenia ustalają kierunki realizacji polityki gospodarczej w danej branży, kierują realizacją tej polityki oraz koordynują, kontrolują i nadzorują całokształt działalności podporządkowanych im przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych.

Jedną z podstawowych funkcji zjednoczenia jest prowadzenie polityki technicznej w skali branży przez stwarzanie odpowiednich warunków organizacyjnych i ekonomicznych, zapewniających postęp techniczny i szybkie wprowadzenie w życie osiągnięć technicznych.

W zakresie danej branży zjednoczenie prowadzi systematyczne badania wyposażenia technicznego, procesów technologicznych, poziomu jakości, nowoczesności i wartości użytkowej wyprodukowanych (zbudowanych lub zmontowanych) obiektów oraz ekonomiki stosowanych metod wytwarzania. Prowadzi także studia i analizy porównawcze, oparte na danych uzyskanych z innych krajów. Ponadto opracowuje programy rozwoju techniki w danej branży i kieruje realizacją polityki technicznej.

Zjednoczeniom podlegają różnego typu przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, przy czym jedne z nich mają charakter ogólnobudowlany, a inne — specjalistyczny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>