Zwiększeniu roli majstrów budowlanych

— zwiększeniu znaczenia gospodarowania sprzętem i transportu.

Schemat struktury organizacyjnej różnej wielkości budowy

Na układ organizacyjny budowy wpływa również jej wielkość. Duże budowy przemysłowe (kombinaty) czy mieszkaniowe (duże osiedla) wymagają bardziej rozbudowanego układu organizacyjnego aniżeli budowy małe.

Dodatkowym elementem wpływającym na organizację p’acu budowy jest obecność na nim podwykonawców. Dochodzi również do głosu zasada, że na jednym placu budowy może być tylko jeden gospodarz, którym jest zazwyczaj kierownik prowadzący roboty z ramienia przedsiębiorstwa budowlanego, pełniącego funkcje generalnego wykonawcy.

Schemat struktury organizacyjnej małej budowy wskazuje na to, że stanowiska kierownika budowy, technika budowy i magazyniera mają charakter funkcjonalny, natomiast stanowiska majstrów i brygadzistów ujęte są liniowo.

Schemat struktury organizacyjnej średniej budowy ma charakter funkcjonalno-liniowy, jednakże jest bardziej rozbudowany niż schemat organizacyjny malej budowy. Struktura organizacyjna musi być dostosowana do celów i zadań produkcyjnych danej jednostki i to zarówno centralnej, jak koordynującej czy realizującej.

Jakakolwiek struktura organizacyjna związana jest ściśle z podziałem pracy. Powinna ona umożliwić realizację zadań drogą najkrótszą i najtańszą, z uwzględnieniem prakseologicz- nych zasad postępowania, a w szczególności — zasady racjonalnego gospodarowania, czyli gospodarności. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa zależna jest od:

– a) zadań produkcyjnych, .

– b) wielkości przedsiębiorstwa (co łączy się z punktem a),

– c) podziału rzeczowego (budowa, baza, warsztaty, biuro konstrukcyjne, magazyny, zaopatrzenie itd.),

– d) podziału osobowego (hierarchicznego i funkcjonalno-rze- czowego).

– Struktura organizacyjna powinna uwzględnić ponadto

— podział terenowy (rozmieszczenie poszczególnych części przedsiębiorstwa, np. odcinków budowlanych, budów),

Powyższe założenia strukturalne organizacji produkcji mają związek z następującymi zasadami organizacji:

– 1) oddzielenia funkcji planowania, wykonania i kontroli,

– 2) rozgraniczenia kompetencji,

– 3) ograniczenia przebiegu czynności między komórkami,

– 4) jedności rozkazodawstwa,

– 5) hierarchiczności,

– 6) poleceń ramowych (polecenia wydawane na wyższych szczeblach hierarchii powinny mieć bardziej ramowy charakter),

– 7) elastyczności (uwzględnienie możności rozbudowy organizacji w razie zwiększenia zakresu działalności oraz uwzględnienie możności przebudowy organizacji w razie zmiany charakteru zadań).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>