System zleceniowy

Zasadniczą rolę odgrywa zleceniowy system wykonawstwa inwestycyjnego. Polega on na wykonywaniu robót budowlano-montażowych przez państwowe przedsiębiorstwa budowlano-montażowe prowadzące tę działalność zarówno na rzecz innych jednostek gospodarczych, jak i na własne potrzeby (własne inwestycje i remonty). Na podstawie umowy zawartej z inwestorem przedsiębiorstwa budowlane są zobowiązane do wykonania tych robót przy użyciu własnych sil i dostarczonych przez siebie materiałów. W organizacji wykonawstwa są stosowane następujące zasady:

— rejonizacji (zwana też zasadą terytorialnej organizacji zarządzania wykonawstwem),

— kompleksowego wykonywania robót przez przedsiębiorstwa wielobranżowe,

— specjalizacji niektórych przedsiębiorstw (montażowych, instalacyjnych, fundamentowych itd.).

Stosowanie zasady rejonizacji ma wpłynąć na ograniczenie tendencji do zbytniego rozproszenia budów prowadzonych przez poszczególne przedsiębiorstwa, co z kolei pozwala na zmniejszenie kosztów transportu, delegacji itp.

Szersze stosowanie zasady wielobranżowości przedsiębiorstw ma wzmocnić zasadę generalnego wykonawstwa robót budowlano-montażowych (co jednak nie sprzyja wzrostowi wydajności).

W okresie opracowania projektu planu podstawą wykonawstwa systemem zleceniowym jest zamówienie, a bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót — umowa o wykonanie robót. W systemie zleceniowym wykonawstwo inwestycyjne realizowane jest w ramach:

– a) wykonawstwa generalnego,

– b) podwykonawstwa,

– c) wykonawstwa częściowego.

Wykonawstwo generalne

W systemie zleceniowym przyjęto zasadę powierzania wszystkich robót budowlanych i montażowych objętych jedną dokumentacją techniczno-kosztorysową jednemu przedsiębiorstwu, występującemu w charakterze generalnego wykonawcy. Zasada ta obowiązuje zarówno przy zawieraniu umów o wykonanie robót budowlanych i montażowych, jak i przy udzielaniu wstępnych zleceń. Przyjęcie takiej zasady wiąże się z istnieniem konieczności współpracy przedsiębiorstwa budowlanego z szeregiem przedsiębiorstw wyspecjalizowanych, jak i odwrotnie — przedsiębiorstwa wyspecjalizowanego z przedsiębiorstwem typu ogólnobudowlanego. Na danym placu budowy generalnym wykonawcą jest zatem na ogół to przedsiębiorstwo ogólnobudowlane lub specjalistyczne, które wykonuje przeważającą część robót budowlanych lub specjalnych. Jednak nie każde przedsiębiorstwo budowlano-montażowe zobowiązane jest do przyjęcia funkcji generalnego wykonawcy.

Z prac zleconych generalnemu wykonawcy inwestor może wyłączyć drobne roboty budowlane i montażowe, które ma zamiar wykonać systemem gospodarczym. Przyjąwszy zlecenie na wykonanie całości robót generalny wykonawca może część przyjętych robót zlecić do wykonania innym przedsiębiorstwom. Dotyczy to głównie robót montażowych lub specjalnych, których realizacja wymaga posługiwania się wyspecjalizowanym aparatem. W tym wypadku mówimy o podwykonawstwie.

— powiązanie i zsynchronizowanie wszystkich robót według jednego planu wykonania,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>