Wykonawstwo częściowe

Roboty przeprowadzane na jednym placu budowy lub w zakresie jednego obiektu mogą być zlecane przez inwestora dwóm lub nawet więcej wykonawcom z pominięciem generalnego wykonawcy. Przyjęcie takiego rozwiązania możliwe jest wtedy, gdy:

– 1) określone roboty zostały wyłączone z zakresu prac objętych generalnym wykonawstwem

– 2) inwestor chce zlecić wykonanie robót, które mogą być przeprowadzone przez jedno przedsiębiorstwo budowlane czy montażowe (np. zainstalowanie samych tylko urządzeń wentylacyjnych w roszarni) albo dwa przedsiębiorstwa specjalistyczne

– 3) zezwalają na to władze nadrzędne inwestora.

Ten rodzaj wykonawstwa — polegający na uwzględnieniu systemu zleceniowego przy równoczesnym pominięciu zasady wykonawstwa generalnego — nazywany jest bezpośrednim. Występowanie wykonawstwa bezpośredniego w planach nie przesądza w niczym sprawy uregulowania stosunków między wykonawcami w czasie realizacji budowy (jeden z nich może np. objąć funkcje wykonawcy generalnego).

Jeśli na placu budowy występuje kilku wykonawców bezpośrednich lub wykonawca generalny i wykonawca bezpośredni, to koordynowanie robót między nimi należy do inwestora. Fakturę za wTykonanie robót w ramach wykonawstwa bezpośredniego wystawia wykonawca bezpośrednio na inwestora. Zanim przejdziemy do omówienia wykonawstwa inwestycyjnego realizowanego siłami inwestora, rozpatrzymy szereg problemów związanych z wykonawstwem generalnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>