Metale w budownictwie

Gładkie i faliste blachy stalowe stosowane są w budownictwie także do pokryć dachowych i ścian. Dla ochrony przed korozją powleka się blachy stalowe innymi metalami. Powszechnie stosuje się np. blachy ocynkowane.

więcej

NAPRĘŻENIA CAŁKOWITE I JEDNOSTKOWE CZ. III

Odwrotnie ułożą się te strefy, jeżeli naśladować będziemy układ wspornikowy (rysunek 30c). W tym celu jeden koniec gumy umocujemy w imadle, a drugi obciążymy siłą P. W tym wypadku strefa ściskana znajdzie się u dołu zginanego przekroju.

więcej

Kooperacja

Problem współzależności między wielkością produkcji a jej eiektywnością może jednak być niekiedy dość skomplikowany. Z punktu widzenia ekonomicznie efektywnej produkcji zakładów specjalistycznych najbardziej istotna jest nie ogólna wielkość produkcji danego przedsiębiorstwa, lecz wielkość poszczególnych asortymentów robót. Bowiem dopiero podjęcie odpowiednio dużej produkcji podobnej pod względem konstrukcyjnym i technologicznym stwarza przesłanki powtarzalności (se- ryiności) produkcji. Większa powtarzalność procesów produkcyjnych oznacza również wzrost stabilizacji produkcji w sensie utrwalenia określonego asortymentu robót.

więcej

Dzieła budownictwa

Wznoszenie budynków jest bardzo ważną dziedziną budownictwa, lecz bynajmniej nie jedyną. Dziełami budownictwa — w myśl naszej definicji — będą bowiem w równiej mierze takie budowle, jak drogi i mosty, linie kolejowe, zapory wodne, urządzenia melioracyjne czy kopalnie.

więcej

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna odnosząca się do projektu wstępnego inw-estycji prowadzi do zbadania celowości oraz ekonomicznej efektywności inwestycji.

więcej

ZASADA BETONU ZBROJONEGO

– 1. Naprężenia rozciągające przenoszone są ze środowiska betonowego na stal nie tylko przez same haki końcowe (jak na naszym rysunku), lecz na całej długości wkładki stalowej, gdyż beton wykazuje bardzo poważną przyczepność do powierzchni stali.

więcej

Zasada geometryczna tworzenia konstrukcji

Wyjściowym układem kratownicy jest trójkąt złożony z trzech prętów połączonych przegubami (rysunek 36a). S — Ekonomika budownictwa niu silą nacierającą w przegubie nie wykazuje chwiejności, jaką np. wykazałaby konstrukcja czworokątna (rysunek 36b). Pod wpływem obciążenia Q skośne boki trójkąta pracują jako rozpory, przekazując każdy swoją część siły na przegub dolny.

więcej

Statyka budowli i nauka o wytrzymałości materiałów

W elementach konstrukcyjnych budowli występują jednak również siły wewnętrzne. Mamy zatem do czynienia z wewnętrznymi naprężeniami materiałów, wywołanymi działaniem sił i momentów zewnętrznych. Naprężenia te mogą doprowadzić do powstawania odkształceń, a nawet zniszczeń. Tymi zagadnieniami zajmuje się oddzielna Tiauka o wytrzymałości materiałów.

więcej

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora na budowie określonego obiektu. Inspektor tego nadzoru powinien być wysoko wykwalifikowanym, doświadczonym fachowcem oraz mieć uprawnienia budowlane.

więcej

BELKA DWUWSPORNIKOWA

Belka wspornikowa może również występować jako przedłużenie belki dwustronnie podpartej. Może to być przedłużenie jedno- lub dwustronne. W tym ostatnim wypadku mówimy o belce dwuwspornikowej (rysunek 27). Belki z jedno- lub dwustronnym przedłużeniem wspornikowym są formą od dawna znaną i szeroko stosowaną, zwłaszcza w budownictwie drewnianym. W kilkupiętrowych budynkach drewnianych stosowano już w średniowieczu charakterystyczne wysuwanie górnych kondygnacji ponad dolne, przy czym polegało to na tworzeniu wysuniętych wspornikowo wykuszy lub na wysuwaniu kondygnacji na długości całego domu (rysunek 27a). Pozwalało to na uzyskiwanie zwiększonych powierzchni górnych pięter przy zachowaniu właściwej szerokości ulicy, a także dawało korzyści konstrukcyjne, z których dzisiaj korzysta się szeroko w konstrukcjach stalowych i żelbetowych.

więcej