Monthly Archives Czerwiec 2015

Istota budownictwa uprzemysłowionego

Istota budownictwa uprzemysłowionego polega na upodobnieniu produkcji budowlanej do przemysłowej przez zastosowanie montażu wielkowymiarowych elementów i sekcji budynków. Celem tak rozumianego budownictwa uprzemysłowionego jest:

więcej

Lokalizacja szczegółowa

Punktem wyjścia jest tutaj dążność do obniżenia kosztów danej inwestycji przez wykorzystanie istniejącego uzbrojenia terenu. Przyjęcie danej lokalizacji szczegółowej może czasem być równoznaczne z koniecznością dokonania wyburzeń i dostarczenia mieszkań zastępczych. Należy wówczas przeprowadzić analizę ekonomiczną lokalizacji i rozważyć możliwość jej zmiany.

więcej

Czynnik grzejny

Wewnętrzne przewody centralnego ogrzewania dzieli się na pionowe i poziome, przy czym ze względu na cyrkulacyjny charakter sieci przewody pionowe prowadzone są podwójnie (dla zasilania i powrotu). Można również stosować system „jed- norurowy”. Czynnik grzejny przechodzi wówczas przez grzejniki łączone ze sobą „szeregowo”. Wadą tego systemu, pozwalającego na zmniejszenie zespołu zastosowanych przewodów, jest niemożność indywidualnego regulowania temperatury poszczególnych grzejników.

więcej

Produkcja cegły pełnej

Produkcja cegły pełnej, która jest klasyczną postacią tego materiału budowlanego, ustępuje coraz bardziej rozszerzającej się produkcji wyrobów drążonych, ceramicznych. Od dawna znana jest cegła dziurawka, czyli cegła z otworami podłużnymi i poprzecznymi (bywa ona często dwu-, a nawet czterokrotnie większa od cegły normalnej). Nowszą formą cegły drążonej jest tzw. sitówka i kratówka.

więcej

Efektywność ekonomiczna postępu technicznego w budownictwie

Przez efektywność ekonomiczną postępu technicznego rozumiemy korzyści ekonomiczne osiągane w wyniku stosowania postępu technicznego. Efektywność postępu technicznego związana jest z wyborem odpowiednich rozwiązań technicznych, co z kolei zależy od celu, który chcemy osiągnąć przez wprowadzenie tych rozwiązań. Z określeniem celu łączy się problem, czy wybór powinien być dokonywany z punktu widzenia określonego przedsiębiorstwa (a więc w skali rachunku mikroekonomicznego), czy też z punktu widzenia gospodarki narodowej (a więc w skali rachunku makroekonomicznego), czy też przy uwzględnieniu obu tych punktów widzenia.

więcej