Monthly Archives Kwiecień 2015

Produkcja pomocnicza

Produkcja pomocnicza ma w znacznym stopniu cechy produkcji fabrycznej. Wyrób (np. element prefabrykowany) przechodzi przez kolejne stanowiska robocze, maszyny i urządzenia usytuowane na stałe lub co najmniej na dłuższy czas w określonym miejscu. Od tej zasady odbiegają jedynie zakłady produkcji pomocniczej typu polowego lub poligonowego, należące do określonej budowy.

więcej

Układy strukturalne

Układem strukturalnym lub konstrukcyjnym budowli nazywamy wzajemne położenie w przestrzeni i współdziałanie elementów nośnych podpierających i podpartych oraz (rzadziej stosowanych) zawieszonych i zawieszających. Liczba takich

więcej

Formy dachów

Bez poddasza przestrzeń pod połacią dachu o małym spadku staje się nieprzełazowa (rysunek 52b). W budownictwie miejskim występuje obecnie najczęściej takie właśnie rozwiązanie. Pokrycie wykonuje się z płyt z betonu ciężkiego lub lekkiego, oklejonych od zewnątrz dwukrotnie papą dachową. Płyty usta- wia się na słupkach ceglanych lub innych ściankach poprzecznych, obciętych pod odpowiednim kątem spadku.

więcej

Przegrody

Pod względem spełnianej funkcji możemy podzielić przegrody na nośne i izolujące, przy czym ich funkcja nośna ogranicza się czasami do utrzymania własnego .ciężaru.

więcej

Funkcje kierownictwa budowy

Do kierownictwa budowy zaliczamy kierownika budowy i jego zastępcę. W gestii kierownika budowy pozostaje całokształt spraw związanych z realizacją budowy. Im większa budowa, tym więcej spraw i tym większa ich złożoność. Dlatego też funkcję kierownika budowy należy powierzać tylko pracownikom o odpowiednich kwalifikacjach:

więcej

Beton zbrojony

Materiały pochodzenia mineralnego — zarówno naturalne, jak sztuczne — mają tę wspólną cechę, że odznaczają się dużą wytrzymałością na ściskanie, a małą — na rozciąganie. W wypadku materiałów pochodzenia naturalnego wzajemny stosunek wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie (wyrażony w kg/cm2) utrzymuje się na ogół w granicach od 1:10 do 1:30. Z tych przyczyn kamień i materiały pochodzenia mineralnego stąsuje się wyłącznie do wznoszenia elementów nośnych, narażonych na ściskanie.

więcej

Otwory

Przez otwory w przegrodach rozumie się na ogól całość drzwi i okien, a więc zarówno sam otwór, jak też znajdujące się w nim elementy ruchome lub stale. W istocie chodzi więc tutaj również o przegrody ruchome lub stale, pozwalające na przecho- dzenie ludzi, przemieszczanie rzeczy, przenikanie promieni świetlnych, fal dźwiękowych itd. Ponieważ była już mowa o konstrukcyjnym wykonywaniu otworów w przegrodach, pozostaje nam omówienie samych elementów wypełniających,

więcej

Statyka budowli

W rozdziale tym będzie mowa o niektórych zasadach nauki zwanej statyką budowli. Ma ona na celu wyznaczenie warunków, którym powinny odpowiadać budowle oraz ich elementy, aby zapewniona była ich równowaga, czyli nieruchomość, stanowiąca, jak wiemy, podstawową cechę budowli. Omawiając te zagadnienia będziemy się posługiwali ogólnymi pojęciami z zakresu fizyki, przy czyni niektóre z nich przypomnimy w formie bardzo skróconej.

więcej

ORGANIZACJA BUDOWY

Budowa jest pod względem organizacyjnym pojęciem używanym na oznaczenie miejsca budowania. Dla określenia budowy posługujemy się również terminem plac budowy. Budowa może obejmować jeden lub kilka obiektów budowlanych. Budowa polegająca na wznoszeniu zakładu produkcyjnego lub fabryki, obejmuje zazwyczaj szereg obiektów (hale produkcyjne, kotłownię, trafostację, magazyny, budynek administracyjny itd.). Przy budowach przemysłowych do zadań wykonawcy budowy należy również montaż wyposażenia technicznego poszczególnych obiektów.

więcej