Monthly Archives Czerwiec 2015

Tradycyjny sposób prowadzenia instalacji elektrycznych

Tradycyjny sposób prowadzenia instalacji elektrycznych polegał na założeniu rurek pancernych lub „bergmanowskich” w specjalnie wykuwanych bruzdach w ścianach oraz puszek rozgałęźnych w każdym miejscu rozdziału kierunku przewodów7. Po ukryciu rurowania w tynku wciągano izolowane przewody i dokonywano połączeń i montażu armatur, przełączników, gniazd wtykowych itd. Obecne przepisy pozwalają na prowadzenie przewodów w płaszczu izolacyjnym igelitowym lub innym wprost w tynku oraz na dokonywanie połączeń bez puszek rozgałęźnych.

więcej

Kamienie budowlane i spoiwa

Poddamy teraz krótkiemu przeglądowi materiały pochodzenia mineralnego, przy czym rozpoczniemy od omówienia kamienia naturalnego, który w dawnych czasach był — obok drewna i cegły — podstawowym materiałem służącym do wznoszenia ścian budowli. Począwszy od XIX wieku można zaobserwować w większości krajów ograniczanie zastosowań nie przerobionego kamienia naturalnego, przy wznoszeniu konstrukcji nośnych. Wyjątek stanowią niektóre kraje i regiony o specyficznych warunkach geograficznych (np. regiony górskie, gdzie transport innych materiałów jest utrudniony, a kamień znajduje się na miejscu) lub gospodarczych.

więcej

Inne instalacje

Omówimy jeszcze 'krótko najważniejsze inne rodzaje instalacji, a mianowicie: instalacje elektryczne silno- i slaboprądowe, instalacje gazowe, instalacje ciepłej wody. Nie zostaną tutaj natomiast omówione niezliczone rodzaje instalacji specjalnych, występujących w budownictwie przemysłowym, gmachach użyteczności publicznej itd.

więcej

Dachy

Jako element strukturalny budynków dachy spełniają dwie podstawowe funkcje: 1) nośną (statycznie czynną), przy czym obciążenie użytkowe określa się biorąc pod uwagę parcie wiatru, ciężar śniegu i wody (na dachach płaskich) oraz ciężar osoby chodzącej po dachu (remont, kominiarz) 2) izolacyjną, przy czym dach ma zapewnić izolację wnętrza zarówno pod względem termicznym, jak wilgotnościowym. Funkcje te podzielone są na ogół pomiędzy konstrukcję nośną dachu i pokrycie. Rodzaj pokrycia decyduje o koniecznym nachyleniu dachu. Przy pokryciach o mniejszej szczelności połać dachowa musi mieć większy kąt nachylenia, ponieważ chodzi o zapewnienie szybszego spływu wód opadowych. Natomiast na powłokach o dużej szczelności woda opadowa może zbierać się jak w wannie, nie przenikając do wnętrza budynku.

więcej

PLANOWANIE W BUDOWNICTWIE

W budownictwie, podobnie jak w każdej innej działalności produkcyjnej, spotykamy się z całym zespołem planów. Sporządzenie tych planów poprzedzone jest programowaniem. Między programowaniem a planowaniem lub między programem a planem istnieje zasadnicza różnica.

więcej

Właściwości (własności) materiałów – ciąg dalszy

Z nasiąkliwością łączy się z kolei cecha mrozoodporności, gdyż materiały o większej nasiąkliwości są bardziej narażone na uszkodzenia wskutek zamarzania. Wynika to stąd, że — jak wiadomo — przy zamarzaniu objętość wody ulega zwiększeniu. Zatem woda marznąca w porach materiału działa rozsadzająco, wywołując kruszenie i odpryskiwanie materiału.

więcej

PODPORA PRZEGUBOWA I PRZEGUBOWO-PRZESUWNA

Chcąc zapewnić równowagę układu bez względu na kierunki działających sił, możemy belkę zamocować tak, jak to zostało przedstawione na rysunku 18a, czyli zastosować podparcie przegubowe. Reakcja podporowa będzie miała kierunek skośny, niezależny od układu sił działających na belkę. Oczywiście, jeżeli na belkę działać będą wyłącznie siły pionowe, to wówczas i reakcja podporowa będzie pionowa. Skośną reakcję podporową można podzielić na siły składowe: pionową V i poziomą H. Będziemy zatem mieli do czynienia z dwiema niewiadomymi siłami lub wielkościami podporowymi. Mówimy też, że w podporze przegubowej występują dwa „warunki podporowe”. Nie występuje natomiast jako niewiadoma moment statyczny, gdyż podpora przegubowa pozwala na swobodny obrót.

więcej

Ogrzewanie i wentylacja

Urządzenia ogrzewcze i wentylacyjne mają na celu utrzymanie w pomieszczeniach mikroklimatu właściwego dla pobytu ludzi i ewentualnie dla przechowywania rzeczy (np. w muzeach). Elementami składającymi się na mikroklimat są: temperatura, należyty skład powietrza (właściwa zawartość tlenu i wilgoci, brak szkodliwych domieszek, zwłaszcza nadmiaru tlenku węgla), niewystępowanie nadmiernych prądów powietrznych (przeciągów) itp.

więcej

Mieszanie betonu

Technika, organizacja i planowanie w budownictwie lonych resztek węgla, a zwłaszcza do popiołu, który zawiera sole siarkowe powodujące pęcznienie i rozsadzanie betonu. Kruszywem do betonu niezbrojonego bywa czasem również tłuczeń ceglany.

więcej

Klinkier budowlany

W przeciwieństwie do dachówki ceramiczne rury drenarskie („sączki”) powinny mieć dużą porowatość. Klinkier budowlany produkuje się w wymiarach cegły lub też w formie płytek okładzinowych i tzw. szpaltówki. Typem pośrednim pomiędzy spiekanym klinkierem a zwykłą cegłą jest twardo wypalana „wiśniówka” i lekko spiekana „zendrówka”.

więcej