Monthly Archives Maj 2015

Przegrody – dalszy opis

W budownictwie tradycyjnym cegła była materiałem uniwersalnym i służyła do budowy wszelkiego rodzaju przegród zewnętrznych i wewnętrznych. Uniwersalne stosowanie cegły wpływało na znaczne uproszczenie zaopatrzenia materiałowego budowy, przyczyniało się jednak również do pokaźnego zwiększenia ciężaru budynków i dużego zużycia robocizny. Współczesna technika budowlana idzie wyraźnie w kierunku wykorzystania materiałów i elementów specjalnych, dostosowanych do spełniania niewielu funkcji. Wprowadzając w razie potrzeby kombinację kilku materiałów’ specjalnych można je przystosować do odgrywania roli elementów wielofunkcyjnych.

więcej

WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANYCH

Z wykonawstwem inwestycyjnym realizowanym w ramach systemu zleceniowego łączy się zagadnienie wielkości przedsiębiorstw budowlanych. Wielkość przedsiębiorstwa jest pojęciem względnym. Za mierniki służące do jej określenia uważa się:

więcej

PRZEDMIOT I ZAKRES EKONOMIKI BUDOWNICTWA

Ekonomika budownictwa stanowi gałąź nauk ekonomicznych mającą na celu badanie prawidłowości pojawiających się w toku realizacji procesu inwestycyjnego w skali gospodarki narodowej, czyli w skali makroekonomicznej. Przedmiotem tej nauki są procesy ekonomiczne występujące w budownictwie jako dziale gospodarki należącym do sfery produkcji materialnej. Ekonomikę budownictwa możemy też nazwać nauką o realizowaniu inwestycji.

więcej

Wielkość bezwzględną siły W możemy obliczyć według wzoru

Jeżeli uwzględnimy zwroty sił składowych na osiach x i y, to dojdziemy do wniosku, że siły wypadkowe działające wzdłuż osi równać się będą sumie algebraicznej rzutów poszczególnych sił, przy czym stan równowagi uzyskamy wtedy, gdy każda z sum sił działających w kierunkach pionowym i poziomym (tzn. wzdłuż osi y i a:) ‘będzie równa 0. Taki właśnie układ przedstawiony jest na rysunku 13 (o ile siła W działa w kierunku punktu zerowego systemu rzędnych).

więcej

Prawidłowe wykonania robót

— sporządzenia kosztorysów poszczególnych obiektów budowlanych i robót oraz zestawienia kosztów budowy.

Projekty techniczne dotyczące poszczególnych zadań inwestycyjnych sporządza się na podstawie:

więcej

Rysunki robocze

— zestawienie przedmiotów wyposażenia

— kosztorysy częściowe, kosztorysy poszczególnych obiektów budowlanych, zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego (w razie sporządzania projektu w jednym stadium)

więcej

Właściwości (własności) materiałów

W związku z zastosowaniem materiałów w budownictwie interesują nas ich właściwości fizyczne i mechaniczne. Decydują one bowiem o zakresie zastosowania danego materiału, jego przydatności w konstrukcji i w użytkowaniu, jego trwałości,, estetyce itd.

więcej

Elementy wyposażenia

Mówiąc o wyposażeniu budynków mamy na myśli na ogół cały zespół elementów objętych tzw. robotami wykończeniowymi. Są to elementy nie wchodzące w skład ustroju konstrukcyjnego budynku, określanego także jako stan surowy.

więcej

Ciężar objętościowy betonów

Piano- i gazobetony obejmuje się nieraz wspólną nazwą betonów komórkowych. Ciężar objętościowy tych betonów można regulować, przy czym mieści się on w granicach 150— —1500 kg/m3. Najlżejsze rodzaje są bardzo kruche i mogą służyć wyłącznie jako okładziny izolacyjne. Betony o y 750 kg/ /m3 mogą już służyć jednocześnie jako materiał konstrukcyjny (nośny) do niewysokich budynków lub ścian. Korzystniejsze z punktu widzenia mrozoodporności są oczywiście odmiany o porach zamkniętych.

więcej

Trójkąt sił

Zamiast pełnego równoległoboku możemy wykreślić trójkąty sił na rysunku pomocniczym. W trójkącie R Pi Pa, który przedstawia wielkość i kierunek siły wypadkowej W, obejmującej siły składowe Pi i P2, strzałki przebiegają w kierunkach przeciwnych. Natomiast w trójkącie W Pi P2, który symbolizuje układ zrównoważony, strzałki obiegają obwód trójkąta w kierunku jednolitym. Potwierdza to ogólną zasadę, że w trójkącie sił (zobaczymy później, że również w wieloboku sił) jednolity kierunek strzałek oznacza istnienie stanu równowagi. Trójkąt sił jest graficzną metodą pozwalającą na ustalenie wielkości i kierunku siły wypadkowej dwóch znanych sił składowych.

więcej

Efektywność ekonomiczną mechanizacji

Z wyżej przedstawionych danych wynika zatem, że postęp techniczny w przemyśle ceramiki budowlanej doprowadził do wzrostu efektywności ekonomicznej, jednakże nie w takim stopniu, jaki byłby możliwy do osiągnięcia. Liczby wskazują w sposób jednoznaczny na to, że przy czterokrotnym wzroście nakładów pracy uprzedmiotowionej (280 000 : 70 000) wydajność pracy wzrosła tylko dwukrotnie (150 000 : 70 000).

więcej